Το κυρίως θέμα που διερευνούμε είναι η βία.

Οι ομάδες εργασίας για το θέμα της βίας στην κοινωνία μας είναι οι παρακάτω: