Το κυρίως θέμα που διερευνούμε είναι η βία.

Οι ομάδες εργασίας για το θέμα της βίας στο σχολείο είναι οι παρακάτω: